Raspberry Pi user guide

    Raspberry Pi user guide / Gareth Halfacree

    ohjelmointi ohjelmointikielet Raspberry Pi Python

    Johnn Wiley & Sons
    ENG EISBN:9781118464472