Motivaatio ja oppiminen

  Motivaatio ja oppiminen / toim Katariina Salmela-Aro

  Yksi puhkuu intoa uusien koulussa opeteltavien taitojen ja asioiden äärellä. Toisen mielessä on samassa tilanteessa häivähdys epävarmuutta tai jopa pelkoa. Kolmas ajattelee, että koulunkäynti välitunteja ja kavereita lukuun ottamatta on pelkkää ajanhukkaa. Erilaiset odotukset ja näkemys itsestä vaikuttavat siihen, miten oppilas haasteiden edessä toimii ja mihin suuntaan hänen oppimismotivaationsa kehittyy. Oppimistilanteessa motivaatio on aina monen tekijän summa. Oppimismotivaatio ei ole pysyvä piirre vaan siihen vaikuttavat yksilön omat sekä ulkopuoliset tekijät. Esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla, opettajan vuorovaikutustavalla ja oppijan ajattelutavoilla on suuri merkitys oppimismotivaation rakentumisessa. Kirjassa pohditaan motivaation ja oppimisen yhteyttä niin käytännön opetustyön kuin uuden motivaatiotieteen kannalta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, opettajan roolin, eri oppiaineiden sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.

  oppiminen motivaatio opiskelumotivaatio oppimispsykologia vuorovaikutus sosiaaliset taidot koulunkäynti opettaja-oppilassuhde oppimismotivaatio kaveriverkostot kouluinto koulu-uupumus kasvun ajattelutapa motivaatiotiede motivaatiotutkimus itsemääräämisteoria hyvinvointi yhteissäätely perhetausta itsesäätely työhalukkuus opiskelutaito maahanmuuttajatausta luetun ymmärtäminen motivaatiopsykologia vaikeudet kielikylpy kouluikäiset luokkayhteisö

  PS-kustannus 1.edition
  FIN EISBN:9789524518741

  You may be interested in...