Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 - Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle / Raine Valli

  Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 on kirjoitettu aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle, joka on ymmällään tutkimusmenetelmän valinnan edessä. Kirjat ovat helppolukuisia perusoppaita, jotka ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa. Kirjoittajat tarjoavat myös tärkeitä vinkkejä ja lisälähteitä tiedon ja näkemysten syventämiseen. Lähtökohtana on, ettei kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä pidä asettaa vastakkain, vaan ymmärtämällä niiden mahdollisuudet ja rajat voi samassa tutkimuksessa hyödyntää vaikka molempia. Kirjoittajat ovat ajatelleet erityisesti graduntekijöitä ja keskittyneet oleellisten perus­asioiden havainnolliseen esittämiseen. Kirjoittajat ovat kokeneita opinnäytetöiden ohjaajia eri yliopistoissa. Laaja-alaisuutensa vuoksi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 ovat erinomaisia tenttikirjoja esimerkiksi ihmistieteiden metodiopintoihin. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 keskittyy metodin valintaan ja aineistonkeruuseen. Konkreettisia tutkimusmenetelmiä havainnollistetaan käytännön esimerkein. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset. 5., uudistettu painos (2018).

  yhteiskuntatieteet → tutkimusmenetelmät kasvatustiede → tutkimusmenetelmät metodologia aineistot aineistonvalinta haastattelututkimus teemahaastattelut miellekartat eläytymismenetelmä sosiometria kyselytutkimus lomakkeet → sosiaalinen media mittarit (mittaus) vertaileva tutkimus havainnointi tapaustutkimus toimintatutkimus elämäkertatutkimus kehittämistutkimus

  PS-kustannus 5.edition
  FIN EISBN:9789524515160

  You may be interested in...