Määrällisiä tarinoita - monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

    Määrällisiä tarinoita - monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta / Risto Hietala

    Teos on suunnattu ihmistieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneille ja kvantitatiivisten menetelmien käyttäjille. Tutkimuksen työkalut eli analyysimenetelmät tulevat lukijalle tutuksi aitojen tutkimusesimerkkien avulla. Pääosassa on se, mitä menetelmillä voi tutkimuksessa tehdä: miten menetelmiä käytetään tutkimusongelman ratkaisuun ja miten saatuja tuloksia tulkitaan. Analyysimenetelmien opetus liitettynä tutkimustehtävään luo perustan menetelmien käytölle ja antaa tulkinnoille mielekkään kehyksen.
    Kirja on syntynyt tarpeesta korostaa tutkimustehtävän ja menetelmän välistä yhteyttä. Onnistuneen tutkimuksen perusedellytys on, että menetelmien teknisen hallinnan lisäksi kyetään tulkitsemaan saatuja numeraalisia tuloksia. Teoksessa osoitetaan havainnollisesti, miten tietyn monimuuttujamenetelmän valinta ja käyttötapa on seurausta jäsennetystä tutkimustehtävästä, aineistolle esitetystä kysymyksestä. Määrällisiä tarinoita soveltuu erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville sekä tutkijoille. Kirjassa esitetyt tilastoanalyysit on tehty oppilaitoksissa yleisesti käytetyllä SPSS for Windows -ohjelmistolla.
    Docendo 1.painos
    FIN EISBN:9789522911445