GPS-koordinaattien muuntaminen kartastokoordinaateiksi / Matti Ollikainen

    GPS-koordinaattien muuntaminen kartastokoordinaateiksi / Matti Ollikainen

    GPS-laitteiden lisääntyminen ja käyttäjäkunnan laajeneminen on osittanut, että ympäristön ilmiöiden paikantamiseen käytettyjen koordinaattien tarve kasvaa sitä mukaa mitä helpommin niitä on saatavissa. Kun koordinaatteja voidaan määrittää nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin, tulee jatkuvasti esille uusia sovelluskohteita, joissa tarvitaan tarkkoja koordinaatteja. Paikkatiedon kerääjän tavoitteena on ssijoittaa tutkimuskohteensa kartalle. GPS-laitteiden avulla saadaan koordinaatteja tai koordinaattieroja määritetyksi WGS-84 koordinaattijärjestelmässä, jonka koordinaatit poikkeavat Suomen karttakoordinaattien järjestelmästä n. sadalla metrillä. Jos koordinaattien tarkkuusvaatimus on vain muutamia metrejä, selvitään koordinaatistojen systemaattisista eroista yksinkertaisilla muunnoskaavoilla. Geodeettisten GPS-laitteiden käyttäjille ei metrintarkkuus yleensä riitä ja ongelmasta selvitään sitomalla GPS-mittaukset kiintopisteisiin, joiden koordinaatit tunnetaan kansallisessa koordinaattijärjestelmässä. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta ja GPS-mittauksen antamat WGS-84 koordinaatit halutaan muuntaa Kartastokoordinaateiksi suuremmalla tarkkuudella, joudutaan muunnoksessa tarvittavat parametrit johtamaan tunnettujen pisteiden koordinaattien avulla. Suomen Kartastokoordinaatisto on määritelty eurooppalaisen ED-50 koordinaattijärjestelmän avulla. Tutkimuksessa selvitetään kuinka WGS-84 koordinaatit voidaan muuntaa ED-50 järjestelmään ja edelleen Kartastokoordinaatistoon. Johdettuja muunnoskaavoja testattiin todellisten mittaustulosten avulla, jotka osoittivat, että koordinaattimuunnoksessa voidaan saavuttaa n. ±0.2 m:n muunnostarkkuus.

    paikannus maantieteelliset koordinaatit

    Geodeettinen laitos
    FIN EISBN:9517112491